Algemene voorwaarden

versiedatum 1 september 2014
Opdrachten die door de maatschap: Hendriks & Fleuren Zuyd Notarissen met ingang van 1 oktober 2014 zijn aanvaard, worden uitgevoerd met inachtneming van de onderstaande algemene voorwaarden.

Artikel 1
Hendriks & Fleuren Zuyd Notarissen, hierna te noemen “Zuyd Notarissen” is een maatschap, gevestigd te Heerlen en kantoorhoudende te 6417 BR Heerlen, Akerstraat 138 (correspondentie-adres: Postbus 346, 6400 AH Heerlen) en is ingeschreven in het handelsregister onder nummer 14105067.

Artikel 2
Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Zuyd Notarissen. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW wordt uitgesloten.

Artikel 3
De aansprakelijkheid van de notarissen en kandidaat-notarissen verbonden aan Zuyd Notarissen, hierna ook te noemen “notaris”, is beperkt tot de dekking waarvoor een beroepsaansprakelijkheidsverzekering is afgesloten, vermeerderd met het eventuele eigen risico.
In de geldende Beroeps- en gedragsregels zijn minimum normen opgenomen waaraan de verzekering moet voldoen.
De notarissen en kandidaat-notarissen verbonden aan Zuyd Notarissen zijn lid van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) en voldoen aan de door de KNB voorgeschreven verzekeringsplicht.
De in dit artikel omschreven aansprakelijkheidsbeperking geldt tevens voor het geval de notaris aansprakelijk is voor het niet deugdelijk functioneren van de door de notaris bij de uitvoering van de opdracht gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken, geen uitgezonderd.
Voor alle indirecte schade op enigerlei wijze verband houdend met, dan wel veroorzaakt door een fout in de uitvoering van de werkzaamheden door opdrachtnemer, is deze nimmer aansprakelijk.
Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor beschadiging of teniet gaan van bescheiden tijdens vervoer of tijdens verzending per post, ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt door of namens opdrachtgever, opdrachtnemer of derden. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer tegen alle aanspraken van derden welke direct of indirect, middellijk of
onmiddellijk met de uitvoering van de overeenkomst samenhangen.

Artikel 4
Het niet-weersproken in ontvangst nemen van een door Zuyd Notarissen op verzoek van de opdrachtgever opgemaakte (concept)-akte impliceert de erkenning van het verlenen van een opdracht.
Ook de ontvangst van een (koop-)overeenkomst door de notaris impliceert de erkenning van het verlenen van een opdracht.

Artikel 5
Indien de opdracht wordt verstrekt door een natuurlijk persoon namens een rechtspersoon, dan is, als deze natuurlijke persoon beschouwd kan worden als de (mede)beleidsbepaler van de betreffende rechtspersoon, deze natuurlijke persoon tevens in privé opdrachtgever. Bij wanbetaling door de rechtspersoon is de betreffende natuurlijke persoon derhalve persoonlijk aansprakelijk voor de betaling van de declaratie, onverschillig of deze, al dan niet op verzoek van de opdrachtgever, ten name van een rechtspersoon is gesteld dan wel ten name van de opdrachtgever als natuurlijk persoon.

Artikel 6
Zuyd Notarissen behoudt zich het recht voor om overeengekomen (uur)tarieven jaarlijks per 1 januari aan te passen.

Artikel 7
1. De notaris licht de cliënten tijdig en duidelijk voor over de financiële consequenties van zijn inschakeling.
2. De notaris deelt tijdig aan de cliënten mee wanneer meer kosten in rekening zullen worden gebracht dan afgesproken.
3. De notaris mag de kosten van zijn werkzaamheden niet ten laste brengen van een andere opdracht, ander deel van de opdracht of een ander dan de cliënt.
Declaraties van Zuyd Notarissen dienen binnen veertien dagen na factuurdatum te zijn betaald.
Bij onroerend goed transacties en transacties met overige registergoederen dienen de notariskosten/ honoraria, de omzetbelasting, het kadastrale recht en de kadastrale opslagen, overdrachtsbelasting en overige aan cliënten in rekening gebrachte kosten vooraf, vóór het passeren van de desbetreffende akten, te zijn voldaan op een kantoorrekening.
Bij overschrijding van deze termijnen is de opdrachtgever in verzuim zonder dat een ingebrekestelling nodig is en zonder dat een beroep op opschorting of verrekening is toegestaan en is een vertragingsrente, gelijk aan de wettelijke rente, verschuldigd.
Indien invorderingsmaatregelen tegen de in verzuim zijnde cliënt worden getroffen, komen de kosten vallende op die invordering voor rekening van cliënt.
Zuyd Notarissen kan, als de opdrachtgever in verzuim is, de opdracht onmiddellijk en eenzijdig beëindigen, zonder dat dit tot schadeplichtigheid kan leiden.
Bovendien kan Zuyd Notarissen :
– van de opdrachtgever verlangen dat een voorschotdeclaratie wordt voldaan alvorens met de werkzaamheden wordt begonnen;
– desgewenst overgaan tot tussentijdse declaratie van haar werkzaamheden;
– van de opdrachtgever verlangen dat voorafgaand aan het passeren van de akte ter betaling van zijn declaratie een onherroepelijke machtiging tot eenmalige incasso wordt verleend.

Artikel 8
Zuyd Notarissen behoudt zich het recht voor de stukken die ter zake van de opdracht in het dossier worden bewaard vijf jaar na de aanvang van de dag volgend op die waarop haar werkzaamheden in het dossier zijn beëindigd, te vernietigen.

Artikel 9
Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden uit welken hoofde ook die de opdrachtgever jegens Zuyd Notarissen kan inroepen, vervallen in ieder geval één jaar na het moment waarop de opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.

Artikel 10
Het bepaalde in deze algemene voorwaarden is niet alleen bedongen ten behoeve van Zuyd Notarissen, maar ook ten behoeve van haar aandeelhouders en (kandidaat-) notarissen en alle overige personen die op enige wijze bij, voor of namens Zuyd Notarissen werkzaam zijn of waren.

Artikel 11
Op de dienstverlening en de eventuele aansprakelijkheidstelling is Nederlands recht van toepassing. Voor beslechting van geschillen is uitsluitend de Nederlandse rechter of de Geschillencommissie bevoegd.

Artikel 12
Het merendeel van de dienstverlening van Zuyd Notarissen valt onder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT).
In verband hiermee kan de aktemaker verplicht zijn om situaties of transacties met een ongebruikelijk karakter te melden bij het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties.
Volgens de wet mag de aktemaker zijn opdrachtgever niet van een dergelijke melding op de hoogte brengen.
Met het verstrekken van de opdracht verklaart de opdrachtgever zich daarmee akkoord.

Artikel 13
Zuyd Notarissen behoudt zich het recht voor bij transacties alleen geld uit te betalen aan degene die als partij optreedt bij de akte en aanspraak kan maken op de uitbetaling op grond van de rechtshandeling die in de akte is neergelegd, en geen andere betalingen namens en/of ten behoeve van die partij of een derde te verrichten.

Artikel 14
Indien opdracht is gegeven of geacht wordt te zijn gegeven aan Zuyd Notarissen voor het opmaken van een akte en ingeval het passeren van de akte, om welke reden ook, niet plaats zal vinden na het verlenen van de opdracht of ingeval de opdracht nadien wordt ingetrokken, behoudt Zuyd Notarissen zich het recht voor om bij haar opdrachtgever(s) een declaratie in te dienen voor de alsdan verrichtte werkzaamheden naar gelang van aan het dossier bestede tijd en berekend aan de hand van het alsdan geldende uurtarief dat Zuyd Notarissen dan op dat moment voor dergelijke werkzaamheden hanteert.

Artikel 15
Op onze dienstverlening is de Klachten- en geschillenregeling Notariaat van toepassing. Zie ook www.knb.nl en www.degeschillencommissie.nl.

Artikel 16
De notaris houdt zich aan alle bestaande beroeps- en gedragsregels.
Een uitleg van deze regels is te vinden in de door de KNB in overleg met de Consumentenbond en Vereniging Eigen Huis opgestelde consumentenbrochure ‘Spelregels voor notaris en consument’. Deze brochure is vanaf 1 oktober 2014 op www.knb.nl en kan op verzoek worden verstrekt.
Gedeponeerd ter griffie van de Rechtbank Limburg, locatie Maastricht op 24 september 2014,